Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Marka Już wygasły emocje powyborcze. Pokazały one jak ważną sprawą jest władanie naszą małą ojczyzna.

W drugiej turze wyborów tylko kilka głosów zadecydowało o tym kto został burmistrzem. Wydaje się oczywistym, ażeby obaj kandydaci porozumieli się, uzgodnili wspólny program działania, opracowali długofalowy program zrównoważonego rozwoju uzdrowiska Nałęczów i podzielili się władzą oddając wielkiemu przegranemu stanowisko zastępcy burmistrza. Wydaje się,że mogłoby to być idealne rozwiązanie: burmistrz-polityk, zastępca - technik. Rozsądne skomasowanie obu programów wyborczych, kompromis i wspólna praca na rzecz marki Nałęczów - ogólnopolskiego uzdrowiska, a nie jakiejś tam zwykłej mieściny jakich wiele.

Nałęczów prosi o:

- ochronę dziedzictwa przyrodniczego, mikroklimatu i walorów estetycznych (harmonijnego układu obiektów architektonicznych) - przyciągających turystów
- zahamowanie dzikiej, pseudonowoczesnej ekspansji deweloperów na tereny bezcenne przyrodniczo
- wykonywanie kalkulacji zysków i strat miasta i mieszkańców związanych z budową nowych osiedli na terenach pozbawionych infrastruktury
- ograniczenie niewłaściwych wydatków z budżetu miejskiego;
- wydłużenie pobytu turystów; Ażeby marka "Nałęczów" dalej funkcjonowała w świadomości społecznej należy zahamować agresywny rozwój Miasta w stosunku do funkcji uzdrowiska rozwijając jednocześnie proekologiczny rozwój turystyki i związanej z tym przedsiębiorczości.

Marek Axentowicz

 

 

Kilka uwag do programu wyborczego na lata 2018 – 2022:

1) Nałęczów jako miasto ogród i uzdrowisko(trzecie w rankingu polskich uzdrowisk) ma obowiązek:
- zapewnić zrównoważony rozwój miasta i gminy przez promocję turystyki aktywnej,kwalifikowanej,poznawczej,edukacyjnej,przyrodniczej,rowerowej,przygodowej itd. - nie dopuszczając jednocześnie do degradacji środowiska przyrodniczego;
- chronić dziedzictwo przyrodnicze jako magnez przyciągający turystów;
- zapewnić dyfuzję turystyki na obszary wiejskie;
-  wydłużyć pobyt turystów;
- zapewnić nowe miejsca pracy dla zatrzymania młodzieży, polepszenia zarobków i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.

2) Co należy poprawić:
- profesjonalne i cykliczne monitorowanie i badanie ruchu turystycznego;
- rozwiązać sprawę parkowania;
- zintegrować działania promocyjne i informacyjne w ofercie turystycznej;
- wykorzystać Internet jako źródło promocji miasta i gminy;
- zahamować dziką (niezgodną z potrzebami miasta-ogrodu i uzdrowiska),ekspansję deweloperów na tereny bezcenne przyrodniczo;
- wydając warunki zabudowy na osiedla deweloperskie wykonać najpierw kalkulację zysków i strat miasta i mieszkańców zwiazaną z budową osiedli;
- zahamować odpływ młodych, aktywnych mieszkańców;
- zainteresować nałęczowskie firmy szkółkarskie i ogrodnicze objęciem patronatu nad nałęczowską zielenią;
- kształtowanie wśród mieszkańców odpowiedzialności za zrównoważony, proekologiczny rozwój turystyki i związanej z tym przedsiębiorczości;
- informację promocyjną w prasie, radio, TV;

3) Zorganizujemy:
- plenery artystyczne – malarskie, fotograficzne, historyczne, kulturalne, poetyckie i inne;
- spotkania, konferencje, zjazdy branżowe (literatów,  aktorów, dziennikarzy, rzeźbiarzy, malarzy, sportowców);
- warsztaty wakacyjne dla młodzieży: artystyczne, medialne, muzyczne, taneczne, malarskie, fotograficzne – we współpracy z lubelskimi uczelniami;
-  biwaki połączone z zajęciami sportowymi i kulturalnymi;

4) Stworzymy:
- portal turystyczny;
- system zbierania i przetwarzania informacji o us ługach turystycznych i uzdrowiskowych;
- system rezerwacji noclegów on line;
- system badania ruchu turystycznego;
- organizację wycieczek młodzieży ukierunkowanych na poznanie tradycji, przyrody i kultury Nałęczowa;
- niedzielne spacery turystyczne;
- program systematycznego szkolenia pracowników publicznych w dziedzinie  rozwoju turystyki i usług uzdrowiskowych;
- system wspierania postaw proekologicznych;
- stały udział w akcji sprzątania świata;
-system, wspierania ginących zawodów i inicjatyw gospodarczych

5) Powołamy radę programową ds. turystyki.

6) Ograniczymy niewłaściwe wydatki z budżetu miejskiego tak, jak np. zawieranie umów cywilno-prawnych z radnymi, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek przy wykorzystywaniu mienia gminy, przy budowie osiedli deweloperskich wielokrotnie wyższe koszty przyłączy infrastrukturalnych niż przyszły dochód z podatków.

 

 strony www Lublin