Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Nałęczowski EkonomikCzy wiemy, ile Gminę będzie kosztować reforma w nałęczowskiej oświacie?

Na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu 17 lipca 2017 Radni opiniowali zmiany w projekcie porozumienia pomiędzy Gminą Nałęczów a Powiatem Puławskim w sprawie przekazania przez Gminę szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego do prowadzenia Powiatowi.

Realizacja proponowanego porozumienia może w znacznym stopniu obciążyć budżet Gminy, bo Starostwo nie chce ponosić żadnych kosztów związanych z przejęciem szkół i zabezpiecza się do roku 2019. „ (…) Powiat próbuje zabezpieczyć się przed sytuacją taką, kiedy te konsekwencje porozumienia, które są konsekwencjami naszych decyzji pod względem finansowym nie uderzyły w budżet Powiatu.” - stwierdził Andrzej Ćwiek, Burmistrz Nałęczowa. We wcześniejszej wypowiedzi wyraził też swoją opinię na temat treści projektu porozumienia: „ Nie jestem zadowolony z kształtu tego porozumienia, z treści, ale intencją tego porozumienia jest to, że kiedyś, kiedy mówiliśmy o przekazaniu szkół podnoszony był argument, że przekazujemy maszynkę do robienia pieniędzy.”

Na ww. sesji Rady Miejskiej ani Burmistrz, ani Radni nie chcieli udzielić odpowiedzi na pytania o koszty przekazania szkół Powiatowi. Burmistrz powiedział:” To porozumienie ma charakter intencyjny, dlatego, że niewymieniane są konkretne kwoty i nie zabezpieczamy konkretnych kwot, ponieważ nieprzewidywalne są koszty.”

Poniżej zamieszczamy fragmenty porozumienia, do których na Sesji zostały postawione Radnym pytania.
 

 § 5 ust. 2 projektu porozumienia
    Przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego Przekazujący zobowiązuje się do działań optymalizujących zatrudnienie w szkołach, o których mowa w § 1 ust. 1.

    Dlaczego pomimo zapisu o optymalizacji zatrudnienia pan Burmistrz zabrania    utworzenia dwóch klas Technikum, choć już przyjęto uczniów do dwóch klas? (Pismo Burmistrza do Dyrektora z 11 lipca 2017)

§ 7 ust. 2 projektu porozumienia
Poza środkami subwencji Przekazujący będzie przekazywał Przejmującemu W okresach miesięcznych, środki finansowe w zakresie niezbędnym do funkcjonowania przejętych szkół w sytuacji, kiedy wielkość subwencji, o której mowa w ust. 1 oraz subwencji przysługującej za okres od stycznia 2018 r. do końca roku szkolnego 2017/2018 będzie niewystarczająca na sfinansowanie ich funkcjonowania w roku szkolnym 2017/2018.

 a) Na jakiej podstawie gmina Nałęczów ma dofinansowywać szkołę, dla której nie będzie organem prowadzącym w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku?
 b) Czy ten zapis ma oznaczać, że to Gmina Nałęczów poniesie  koszty dostosowania budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb uczniów ZS im. Chmielewskiego?
 c) Kto i według jakich kryteriów będzie upoważniony do określenia poziomu środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania ZS im. Chmielewskiego w roku szkolnym 2017/2018? (np. jeżeli nowy organ prowadzący stwierdzi, że do funkcjonowania szkół jest niezbędne wyposażenie pracowni komputerowej w nowy sprzęt to kto będzie miał kompetencje do zbadania czy ten wydatek jest niezbędny – możliwe są duże obciążenia finansowe dla gminy)
 d) Jaki jest przewidywany szacunkowy koszt dofinansowania przez Gminę Nałęczów ZS im. Chmielewskiego w okresie od września 2017 do sierpnia 2018 roku?
 e) Czy w budżecie gminy na rok 2017 są zagwarantowane środki na koszty związane z przekazaniem obowiązków organu prowadzącego ZS im. Chmielewskiego? (z uwzględnieniem ww. uwag), jeżeli tak to w jakiej kwocie?
 f) W jaki sposób Gmina Nałęczów zamierza sfinansować roszczenia powstałe w wyniku realizacji tego porozumienia? (w tym roku, jeżeli nie ma takiej pozycji w budżecie lub jeżeli przewidywana kwota okaże się niewystarczająca)
 g) Jakie są koszty dostosowania budynku rozwiązanego Zespołu Szkół do potrzeb Szkoły Podstawowej? (stołówka, świetlica, łazienki)

§ 7 ust. 3 projektu porozumienia
Ponadto Przekazujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków, niezależnie od daty ich wystąpienia, związanych z dokonanymi wypowiedzeniami stosunków pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym - w przypadku konieczności ich dokonania, na rok szkolny 2018/2019, w związku z organizacją roku 2017/2018. Koszty o których mowa w zdaniu pierwszym obejmują również koszty procesowe, w tym koszty zastępstwa procesowego stron tych sporów.

a) Co ma oznaczać wypowiadanie stosunków pracy na rok  szkolny 2018/2019 (do końca maja 2018 r.)  w związku z organizacją roku 2017/2018? Wypowiedzenia (do końca maja 2018 r.) powinny być oparte o arkusz organizacji roku na rok szkolny 2018/2019, czy sformułowanie  „w związku z organizacją roku 2017/2018” ma oznaczać, że aktualny arkusz (na rok szkolny 2017/2018)  został opracowany z myślą o dalszych zwolnieniach w przyszłym roku?
b) Kto i na jakich kryteriach będzie upoważniony do kwalifikowania przyczyny kolejnych zwolnień w 2018 roku (do uznania, że mają „związek z organizacją roku 2017/2018”)

§ 7 ust. 4
Zasady o których mowa w ust. 2 i ust. 3 obowiązują również w przypadku konieczności poniesienia kosztów związanych z wypowiedzeniami stosunku pracy pracownikom niepedagogicznym i nauczycielom, niebędących w dacie zawarcia porozumienia pracownikami przejmowanych szkół, jeżeli wypowiedzenie i związane z tym koszty są wynikiem równego traktowania pracowników szkół przejętych z pracownikami zatrudnionymi przez Przejmującego w okresie przed przejęciem tych szkół.

c) Czy ten zapis nie przewiduje połączenia obu Zespołów Szkół przez nowy organ prowadzący? Bez połączenia trudno będzie mówić o równym bądź nierównym traktowaniu pracowników ZS  Chmielewskiego i ZS nr 2 jeżeli mają funkcjonować osobno.
d) Czy to ma oznaczać, że gmina Nałęczów będzie ponosić w 2018 r. koszty zwalniania aktualnych pracowników ZS Nr 2?
e) Kto i na jakich kryteriach będzie upoważniony do kwalifikowania przyczyny zwolnień w 2018 roku (do uznania, że mają „związek z organizacją roku 2017/2018” z konsekwencjami finansowymi dla gminy)


Czy przed podpisaniem porozumienia, które rodzi skutki finansowe, Gmina przeprowadziła analizę:
a) Ile realizacja porozumienia będzie gminę kosztować (przy uwzględnieniu  wszystkich wariantów i możliwych kosztów) w roku 2017, 2018 i ewentualnie 2019?
b) Czy porozumienie o przekazaniu funkcji organu prowadzącego dla ZS Chmielewskiego jest dla gminy opłacalne?
c) Czy gmina zagwarantowała dodatkowe środki finansowe na pokrycie roszczeń Starostwa wynikających z realizacji tego porozumienia?

Wciąż pozostaje wiele wątpliwości prawnych i finansowych oraz pytań do naszych władz.
Radni żadnych wątpliwości jednak nie mieli. Na Sesji pozytywnie zaopiniowali zmiany w projekcie porozumienia. Wszyscy zagłosowali „za” przy dwóch głosach wstrzymujących się.Pracownicy Zespołu Szkół
im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie