Udostępnianie fotografii z Nałęczów.Net

1. Fotografie ze strony www.naleczow.net - których jestem autorem udostępniane są bezpłatnie instytucjom które wcześniej uzyskały na to zgodę. Warunkiem jest pobranie ich ze strony we własnym zakresie co nie powinno być problemem. Wydawnictwa i portale które wcześniej uzyskały zgodę na wykorzystywanie fotografii mojego autorstwa w celach informacyjnych lub promocji Nałęczowa nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

2. Fotografie w pełnej rozdzielczości nie są udostępniane. Wynika to niestety z braku czasu.

3. Fotografie nie mogą być używane w mediach społecznościowych np facebooku

4. Fotografie nie mogą być pobierane i udostępniane na innych stronach w formie całych galerii.

 

Tegoroczna kwesta na cmentarzu w Nałęczowie przeznaczona na renowacje Grobu WernickichMiasto i Gmina Nałęczów ze względu na walory przyrodnicze stanowi silny magnes na mapie uzdrowiskowo-zdrowotno-turystycznej Polski i Europy

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów uchwalone uchwałą Nr XXIII/201/13 z dnia 13 czerwca 2013 rok zakłada, że największa koncentracja zadań inwestycyjnych nastąpi w czterech sołectwach Antopol, Cynków, Bochotnica, Strzelce wchodzących do stref „B”, „C” Uzdrowiska Nałęczów, a głównym celem jest budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830.

Nakreślony i forsowany od lat cel;- budowa jednym ze śladów (I, II, III) obwodnicy Nałęczowa nie ma dziś żadnego uzasadnienia, gdyż:
– nie jest poparty dogłębną naukową inwentaryzacją i nie bierze pod uwagę aktualnych walorów przyrodniczych ważnych dla miejscowości uzdrowiskowej
– nie odpowiada interesom większości mieszkańców sołectw Antopol, Cynków, Bochotnica, Strzelce
– nie uwzględnia wzrostu natężenia ruchu drogowego na drogach krajowych nr 12, 17, 19, wojewódzkich nr 826, 827, 830, 847 (most w Kamieniu), a co za tym idzie nie uwzględniono na etapie projektowania wzrostu znaczenia obwodnicy jako łącznika dróg wojewódzkich nr 826-827, 826-830 i węzłów drogowych na drogach krajowych nr 12, 17 (węzeł Nałęczów), nr 19 (węzeł Płouszowice – w budowie) i na drogach wojewódzkich nr 827 i 847 (węzeł Bełżyce)
– nie chroni terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych – wręcz je bezpowrotnie niszczy
– nie zabezpiecza dorzecza Bochotniczanki, która zasila w wodę staw w parku zdrojowym
– przebiega zbyt blisko Uzdrowiska Nałęczów i przecina strefy „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej
- generuje nadmierne, nieuzasadnione koszty

Przy tak kapitałochłonnej i inwazyjnej inwestycji trzeba uwzględnić racje mieszkańców miasta i gminy Nałęczów. Argumenty merytoryczne natury czysto przyrodniczej w przypadku żywotnego interesu Uzdrowiska Nałęczów powinny decydować o kwalifikacji terenów tych wsi do ochrony ze względu na walory krajobrazowe, ekologiczne i ochronę ekosystemu. Ochrona obszaru o którym mowa ukierunkowana musi być na zachowanie walorów tych czterech sołectw tzw. walorów przyrodniczych, leczniczych, rekreacyjnych, dydaktycznych, turystycznych i zachowanie możliwości wręcz jego powiększania. Jest to jedyna realna forma jaką dla obszaru tych sołectw należy zakładać. Nie należy nawet dopuszczać myśli o działaniach ograniczających czy wręcz demolujących istniejące zasoby przyrodnicze przez projektowaną budowę obwodnicy Nałęczowa według zaproponowanych wariantów I, II, III.

Trzeba koncentrować się na sposobach zagospodarowania doliny rzeki Bochotniczanki
w sposób przyjazny ludziom i przyrodzie a nie jej zabetonowaniu, wręcz bezpowrotnemu zniszczeniu tego, co przyroda stworzyła przez tysiące lat. Realizując to zamierzenie trzeba powiązać niebanalny problem celów gospodarczych z ideą ochrony przyrody w obrębie Uzdrowiska Nałęczów strefa „A” w korelacji ze strefami „B”, „C” obejmującymi sołectwa Antopol, Cynków, Bochotnica, Strzelce tworzącymi jego ochronę uzdrowiskową.

Utrzymanie i biologiczne wzmacnianie korytarza ekologicznego ma zasadnicze znaczenie dla bogactwa i warunków funkcjonowania całego systemu ekologicznego Uzdrowiska Nałęczów i Lubelszczyzny.

Warto rozważyć i  uwzględnić inne rozwiązania, tj. budowę obwodnicy Uzdrowiska Nałęczów według wariantu społecznego nr V eliminujące wady zaproponowanych przez urzędników śladów I, II, III obwodnicy Nałęczowa, ogranicza do minimum koszty inwestycyjne i  uciążliwości ruchu tranzytowego w strefach „A”, „B”, „C” Uzdrowiska Nałęczów oraz ochrony przyrody w sołectwach Antopol, Cynków, Bochotnica, Strzelce. Trzeba w trybie pilnym wybudować obwodnicę zaproponowaną przez społeczność lokalną (wariant V) omijającą Strefy „A”, „B”, „C” Uzdrowiska Nałęczów jako ślad dróg wojewódzkich nr 826, 827, 830 zlokalizowaną na skraju pól majątków Antopol i Czesławice zał. nr 1, 2. Prawda jest taka, że wariant V odsuwa ślad obwodnicy od Uzdrowiska Nałęczów w stosunku do wariantów I, II, III ca 1300 metrów z dala od siedzib ludzkich i biegnie przez tereny mniej atrakcyjne przyrodniczo i już wykorzystane jako ciągi dróg powiatowych. Poprowadzenie obwodnicy według wariantu społecznego nr V Uzdrowiska Nałęczów jako łącznika dróg nr 826, 827, 830 i węzłów drogowych Nałęczów, Płouszowice, Bełżyce (zał. nr 3) stworzy perspektywę na dalszy rozwój Uzdrowiska Nałęczów i sołectw Antopol, Cynków, Bochotnica, Strzelce w kierunku ekouzdrowiska. Należy zdecydowanie podkreślić, że obwodnica Uzdrowiska Nałęczów formalnie będzie łącznikiem trzech dróg nr 826, 827, 830 i węzłów drogowych Nałęczów, Płouszowice, Bełżyce, a nie jak dotychczas się mówi i pisze tylko śladem drogi wojewódzkiej nr 830.

Uwaga – Proponuje się obwodnicę Uzdrowiska Nałęczów na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 827 i 830 do wiaduktu nad torem kolejowym Warszawa – Lublin  obsadzić ekranem naturalnym szerokości ca 6 - 8 metrów z krzewów i drzew odpowiednio dobranych do maksymalnego ograniczania hałasu i zapylenia.

UWAGA MOŻNA KLIKNĄĆ I OTWORZYĆ DUŻY PLIK W NOWEJ ZAKŁADCE

 

 

 

 strony www Lublin