Porady prawne dla mieszkańców Nałęczowa Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie!

 

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas  dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.
Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.
Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców.


Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.
Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. W sytuacji kiedy nie jesteście Państwo w stanie codziennie odwiedzać rodziców czy dziadków, zabezpieczcie im usługi opiekuńcze, a także nawiążcie stały kontakt z najbliższymi sąsiadami. Wskazane jest aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon, dzięki któremu będą mogły w razie potrzeby skontaktować się zarówno z Państwem jak i np. z lekarzem czy innymi osobami.


Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.
Pragnę w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współdziałanie oraz  sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie podejmują liczne działania na rzecz osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i chorych. Działania te nakierowane są na aktywizację społeczną osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie realizować swoich potrzeb życiowych oraz tworzenie sieci wsparcia, która umożliwi pomoc tym osobom w funkcjonowaniu w środowisku. Ze względu na stale rosnącą populację osób starszych i niepełnosprawnych również rośnie zapotrzebowanie na pracę socjalną dla tych osób oraz podejmowanie innowacyjnych i różnorodnych działań.
W szczególnie trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato pracownicy socjalni dodatkowo monitorują środowiska osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Monitorują również środowiska w celu sprawdzenia czy członkowie rodziny prawidłowo sprawują opiekę nad osobami starszymi, a także czy osoby starsze i niepełnosprawne mają zabezpieczone potrzeby.
Poza udzielaniem pomocy finansowej czy pomocy w formie usług opiekuńczych udzielają poradnictwa na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, likwidacji barier funkcjonalnych, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych, uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przepisach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, podjęcia nauki i pracy oraz działalności organizacji pozarządowych. Pracownicy socjalni pomagają w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach opiekuńczo – leczniczych oraz domach pomocy społecznej.
Pracownicy socjalni podejmują liczne działania mające na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielają pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjują kontakty rodzinne, podejmują działania zmierzające do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy. Udzielają pomocy osobom starszym w organizowaniu lekarstw, opału, drobnych napraw w mieszkaniu. Pomagają w wypełnianiu oraz przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.  Organizują wizyty domowe lekarskie oraz wizyty domowe pielęgniarek środowiskowych, udzielają pomocy w organizacji odzieży, używanych mebli i sprzętów gospodarstwa domowego, reprezentują interesy klientów Ośrodka i występują w ich imieniu w instytucjach takich jak: sąd, urzędy administracji rządowej i samorządowej, ZUS, spółdzielnia mieszkaniowa, zakład energetyczny, gazownia, itp., udzielają pomocy w załatwieniu dokumentu tożsamości, udzielają pomocy w załatwianiu rent i emerytur, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz innych świadczeń.  


Ponadto, pracownicy socjalni (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) przeprowadzali wywiady środowiskowe celem przyznania – specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz  zasiłku dla opiekuna.  
Ponadto w 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w ogólnopolskim badaniu osób bezdomnych realizowanym na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którego celem było określenie skali bezdomności na terenie gminy Nałęczów.  Pracownik socjalny wspólnie ze Strażnikiem Miejskim monitorowali miejsca na terenie gminy, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W wyniku przeprowadzonego monitoringu ustalono, że na terenie gminy Nałęczów nie przebywają osoby bezdomne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie ma również opracowany wykaz teleadresowy placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym – schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej oraz punktów pomocy doraźnej. Wykaz ten zostanie umieszczony na stronie internetowej tut. Ośrodka ( www.mops-naleczow.pl ), a także rozesłany do Sołtysów i Radnych naszej gminy. Pracownicy tut. Ośrodka będą go również umieszczać  w miejscach użyteczności publicznej m.in. na dworcach, w przychodniach zdrowia, urzędzie, aby zwiększyć dostępność do tych informacji dla osób potrzebujących wsparcia.
Rejestr schronisk i noclegowni znajduje się również na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Urząd →Wydziały→Wydział Polityki Społecznej→Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

strony www Lublin
Rejestr można również otrzymać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.  
W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Nałęczów prosimy o pilny  kontakt z:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,
ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów,
tel. 81/501 44,
od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30.

2. Straż Miejska,
Al. Lipowa 3,
24-150 Nałęczów,  pok. nr 21
tel.: 81 5014500 w. 35.

3. Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Al. Wojska Polskiego 6,
24-100 Puławy,
Tel. 112 lub tel. (81) 889 02 10, fax. (81) 889 02 44.

4. Posterunek Policji w Nałęczowie
ul. Kościuszki 5,
24-150 Nałęczów,
Tel. 112 lub (81) 889 02 61.

Jeszcze raz zachęcamy Państwa do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.  
Maria Krupa – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Losowe artykuły

Kronika Z.S. im. Chmielewskiego t.2 cz.3

Kronika Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w NałęczowieKronika Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie - od 1978 do 1988 roku

Więcej…

Poręba i okolice

Nałęczów - Las BochotnickiKrótka wycieczka w drugi dzień świąt - Poręba i okolice. Jeszcze nie zielono ale czuć że przyroda budzi się do życia

Więcej…

Losowe artykuły

Na sportowo z Cisowianką

Na sportowo z Cisowianką VI edycja -  Nałęczów 2015W czwartek rozpoczęła się szósta edycja zawodów sportowych "Na sportowo z Cisowianką".

Więcej…

Widok z kościelnej wieży cz.2

Kościół w Nałęczowie - widok z dzwonnicy.Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie - widok z dzwonnicy. Panorama na Nałęczów.

Więcej…